กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมวันฮาโลวีน (Halloween Day) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงอาหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้นักเรียนกล้าคิดและกล้าแสดงออกในการสื่อสารเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ